L’Ajuntament de Vila-real obri una nova borsa de treball per a la contractació d’educadors socials

Nov 28, 2018 | VILA-REAL

Els interessats que complisquen els requisits es poden inscriure fins al 12 de desembre i, després de la realització de l’examen, s’incorporaran almenys dues persones

L’Ajuntament de Vila-real acaba d’obrir una nova borsa de treball específica per a incorporar educadors socials a la seua plantilla. Així ho ha donat a conèixer el regidor de Serveis Socials, Álvaro Escorihuela, després de publicar-se en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) l’aprovació definitiva de les bases, per la qual cosa el termini per a inscriure’s comença aquest 28 de novembre i finalitza el 12 de desembre.

Lleida

Gràcies a la creació d’aquesta borsa podrem cobrir necessitats actuals i futures relacionades amb l’àmbit dels menors, ja que en aquests moments es necessiten dues persones en el departament i, en el futur, podrien ser-ne més”, explica Escorihuela.

Les bases especifiquen que es tracta d’una borsa d’ocupació temporal mitjançant nomenament com a personal funcionari interí o personal laboral de durada determinada. Entre els requisits es troben tenir la nacionalitat espanyola, no patir malaltia que incapacite per al treball, tenir complits els 16 anys, no estar inhabilitat o haver sigut separat del servei de qualsevol Administració pública mitjançant expedient disciplinari i estar en possessió del títol de grau en Educació Social o diplomatura en Educació Social o un altre d’equivalent. També s’accepta un títol universitari amb la corresponent habilitació i s’exigeix l’acreditació de la col·legiació, que és obligatòria. Els aspirants hauran de sotmetre’s a dues proves obligatòries i eliminatòries: un primer examen consistent a desenvolupar dos temes del temari general i específic per escrit durant 120 minuts, que després serà llegit davant el tribunal, i un segon exercici de 90 minuts per a la realització d’un supòsit pràctic. L’ordre de prelació en la formació de la borsa s’obtindrà del resultat de la suma de la puntuació total obtinguda en finalitzar el procés.

UAB

Qualsevol persona interessada pot accedir a tots els detalls a través del BOP i al web de l’Ajuntament –www.vila-real.es– i presentar la seua sol·licitud mitjançant el model d’instància que se’ls facilitarà a les oficines municipals i que podran presentar en el Registre General de l’Ajuntament o mitjançant altres procediments vàlids”, explica l’edil de Relacions Socials, que anima a presentar-se a la convocatòria.

Més notícies…