La Generalitat dóna la raó a l’equip de govern en el tema de l’infermeria escolar

Ene 15, 2021 | NULES

 

La Conselleria de Sanitat ressalta en un informe que la prestació d’aquest servei és una activitat pròpia de l’administració autonòmica

 

Des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana s’assenyala, en un informe remès per la Direcció General d’Administració Local a l’Ajuntament de Nules, que hi ha duplicitat per a la contractació de personal d’infermeria escolar amb fons municipals i remarca que la prestació d’aquest servei en els centres educatius amb fons públics de la Comunitat Valenciana, sufragats íntegrament per la Generalitat Valenciana, suposa una activitat pròpia d’aquesta conselleria.

 

Per tant, segons la Llei 10/2014 de 29 de desembre i tenint en compte també el que estableix l’article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, la conselleria conclou en aquest informe que existeix duplicitat en l’activitat sol·licitada per l’Ajuntament de Nules amb les competències que té atribuïdes la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i per tant no procedeix autoritzar la sol·licitud realitzada.

 

Cal assenyalar que la institució local va sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local l’emissió d’un informe sobre inexistència  de duplicitats per a la contractació d’una infermera o infermer escolar amb fons propis per a així portar a terme aquesta actuació que, en el seu dia, es va aprovar en el plenari.

 

De manera que, la contestació a aquest escrit inclou aquest informe de la Direcció General d’Assistència Sanitària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en el que s’argumenta els motius legals que corroboren la duplicitat en l’activitat sol·licitada pel consistori. 

 

Davant açò, l’alcalde de Nules, David García, vol remarcar que “aquest escrit i l’informe emès per la Conselleria de Sanitat venen a confirmar  el que des de l’equip de govern hem defensat en tot moment davant aquesta qüestió, per tant no correspon a l’ajuntament portar a terme la contractació d’aquest servei”.

 

Al mateix temps, des de l’ajuntament es recorda que també des de la Inspecció Educativa es va informar sobre aquest tema en la mateixa línia que ho ha fet la conselleria i que se’ls va explicar als membres del Consell Escolar a l’inici del present curs escolar. 

 

Més notícies…