La nova comissió garantirà la transformació i la modernització digital de l’Administració pública

El Consell ha aprovat el decret pel qual es crea i regula la Comissió Interdepartamental per a la Modernització de l’Administració Pública (CIMAP).

La Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica, la Qualitat i la Societat del Coneixement a la Comunitat Valenciana (CITEC) es va crear per Decret 112/2008, de 25 de juliol.

Per això, transcorreguts 11 anys, s’estima necessària la creació d’una nova comissió per a articular la presència de les noves tecnologies i introduir la cultura del canvi dins de l’Administració, que garantisca la transformació i la modernització digital.

Per tant, la creació d’aquesta nova comissió interdepartamental per a modernitzar l’Administració pública té com a objectiu promoure el desenvolupament de les estratègies de modernització de l’Administració pública, la transformació digital i la implementació de l’administració electrònica en l’àmbit de la Generalitat, incloent-hi els processos de simplificació i reducció de càrregues administratives.

També es definiran i proposaran estratègies i accions necessàries per a implantar un nou model d’ocupació pública necessari per al desenvolupament ple de la modernització de l’Administració, que requerirà canvis en l’estructura i en la manera de treballar i col·laborar de les persones.

A més, el nou òrgan impulsarà la millora contínua de la qualitat dels serveis, per mitjà de l’elaboració de plans específics per a la implantació efectiva d’aquests, així com el desenvolupament d’accions i formació en aquesta matèria.

També es definiran les estratègies i les accions formatives per a la transformació digital, així com la consolidació de les competències digitals del personal empleat públic com a factor decisiu per al desenvolupament laboral, acord per a les noves necessitats d’una administració digital plena.

Un altre dels objectius per a la modernització de l’Administració serà supervisar i promoure la implantació dels mecanismes per a fer efectiu l’intercanvi d’experiències i la transferència del coneixement entre departaments dins de la Generalitat. Així, s’establiran serveis i procediments administratius electrònics necessaris per a aquesta gestió i tramitació.

Impuls coordinat

La nova comissió impulsarà la col·laboració i la cooperació amb altres administracions i entitats públiques per a la posada en marxa de serveis interadministratius integrats que faciliten la racionalització dels recursos de tecnologies de la informació i comunicació (TIC) i l’impuls de la modernització.

La CIMAP estarà adscrita a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública o al departament de la Generalitat que, en cada moment, tinga atribuïdes les competències en matèria de modernització de l’Administració i qualitat dels serveis públics.