El Consell ha aprovat el conveni marc de col·laboració entre l’Agència Valenciana del Turisme i l’Ajuntament de Morella per a la conservació, el manteniment, la rehabilitació i la gestió del complex Fàbrica de Giner en el municipi.

Mitjançant aquest conveni marc s’estableixen les bases de col·laboració entre l’AVT i l’Ajuntament de Morella i es delimita les respectives actuacions i responsabilitats. Es tracta del pas previ a la posterior formalització de conveni o acord singular.

L’objecte d’aquest compromís és vetlar per la conservació, reparació, manteniment i neteja de tots els elements construïts i zones comunes del citat complex; manteniment dels cartells de senyalització i explicatius existents a l’interior del mateix; la retirada dels elements deteriorats i que no siguen susceptibles de reparació; així com qualsevol altra acció necessària per al manteniment del complex, especialment allò que puga afectar a la seguretat dels usuaris o que puga ocasionar algun perjudici al medi ambient.

La vigència del present conveni marc de col·laboració té una durada d’un any, renovable per períodes anuals fins a un màxim de 4 anys.

error: Contingut protegit!